In verband met vakantie zijn wij van maandag 3 t/m zondag 7 augustus gesloten.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schiks Hoortechniek

Artikel 1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Schiks Hoortechniek: Schiks Hoortechniek, KvK-nummer 77104048
 2. De cliënt: de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Schiks Hoortechniek, anders dan in uitoefening van zijn beroep.
 3. Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Schiks Hoortechniek en de Zorgverzekeraar van de cliënt, waarin deze invulling geeft aan zijn zorgplicht jegens de cliënt.
 4. Zorgpolis: de verzekeringsovereenkomst tussen de Zorgverzekeraar en de cliënt volgens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2- Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot hoortoestellen en daaraan aanverwante artikelen die tussen de cliënt en Schiks Hoortechniek worden gesloten.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Schiks Hoortechniek behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aanvullen.
 4. Het moment van aangaan van de overeenkomst tussen Schiks Hoortechniek en cliënt is het moment waarop cliënt, in overleg en na akkoord, hoortoestellen en/of aanverwante artikelen worden besteld.

Artikel 3 - Informatie

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Schiks Hoortechniek de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht Schiks Hoortechniek deze informatie te verstrekken die onder de betreffende bepalingen in zijn zorgpolis vallen.
 2. Door Schiks Hoortechniek vertrekt documentatiemateriaal, zoals catalogi, notities, prospectussen, beschrijvingen, grafieken, afbeeldingen, prijsinformatie en dergelijke, kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in de offerte van Schiks Hoortechniek.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW.

Artikel 5 - Offertes

 1. Alle offertes van Schiks Hoortechniek zijn vrijblijvend en gedurende veertien kalenderdagen voor hem onherroepelijk.
 2. De offerte vervalt van rechtswege indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.

Artikel 6: Proefvoorwaarden
Proeftijd:

 1. Aan de hand van het audiogram, een voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum, zal Schiks Hoortechniek in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren en aan hem proef afleveren en verkopen.
 2. Laat de cliënt de termijn, die voldoende is om het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Schiks Hoortechniek van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij het hoortoestel niet meer weigeren en wordt hij geacht dit te hebben gekocht. Een termijn van maximaal 56 kalenderdagen (8 weken) wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt.
 3. Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Schiks Hoortechniek terug moet geven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan moet zorgen.
 4. Indien de cliënt tijdens de proefperiode te maken krijgt met schade aan het hoortoestel, verlies of diefstal, dan dient de cliënt zijn WA- verzekering aan te spreken. De cliënt wordt aansprakelijk gesteld voor geleden schade.
 5. Wanneer de cliënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt of minimaal 24 uur van te voren niet heeft afgebeld , brengen wij consult a E 29,= in rekening.

Artikel 7 - Eigen bijdrage cliënt

 1. Bij de Zorgverzekeraars waarbij Schiks Hoortechniek contracten heeft afgesloten, kan Schiks Hoortechniek de vergoeding declareren. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de door cliënt verstrekte informatie en het op enig moment van toepassing zijnde vergoedingen van de betreffende Zorgverzekeraar van de cliënt.
 2. Indien een koopovereenkomst of reparatieovereenkomst is gesloten en nog niet geheel is voldaan, is Schiks Hoortechniek gerechtigd bij wijziging van vergoedingen door de Zorgverzekeraar, bij onjuist verstrekte informatie door de cliënt en/of wijzigingen van wettelijke bepalingen van het verschil in verkoopprijs en/of eigen bijdrage van cliënt in rekening te brengen bij cliënt.

Artikel 8 - Betaling

 1. Het aan Schiks Hoortechniek verschuldigde bedrag dient bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van diensten na ontvangst van de factuur binnen maximaal veertien dagen te worden voldaan.
 2. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.
 3. Indien de cliënt is verzuim is, stuurt Schiks Hoortechniek een betalingsherinnering, waarin hij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin hij de cliënt alsnog de gelegenheid geeft om binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen.
 4. Indien cliënt ook dan niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Schiks Hoortechniek bevoegd het recht een bedrag voor administratie- en buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% van de factuurwaarde met een minimum van E 50,=. Schiks Hoortechniek heeft rechtelijke bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag van intreding van verzuim.
 5. Indien de Zorgverzekeraar de met de vergoeding volgens diens opgave niet aan Schiks Hoortechniek voldoet of tot een lager bedrag, zal deze het tekort op het verschuldigde bedrag alsnog aan cliënt in rekening brengen.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Schiks Hoortechniek blijft eigenaar van geleverde goederen en/of verrichte of te verrichten werkzaamheden tot alle betalingen volledig zijn voldaan, inclusief eventueel bijkomende (gerechtelijke) kosten en/of rente.
 2. Schiks Hoortechniek is bij reparatie bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie).

Artikel 10 - Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Schiks Hoortechniek de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van verzuim.

Artikel 11 - Annulering

 1. Bij annulering van een proef is cliënt geen kosten verschuldigd, tenzij er op maat gemaakte oorstukjes of schaaltjes door derden gemaakt zijn.

Artikel 12 - Goedkeuring KNO-arts of Audiologisch Centrum

 1. Indien goedkeuring van een KNO-arts of Audiologisch Centrum is vereist, is cliënt verplicht binnen een week na de laatste controle bij Schiks Hoortechniek een afspraak te hebben met de KNO-arts of Audiologisch Centrum om goedkeuring daarvan te verkrijgen. Client geeft de datum voor de afspraak schriftelijk of telefonisch door aan Schiks Hoortechniek. Indien cliënt nalaat deze afspraak te maken, is Schiks Hoortechniek gerechtigd het hoortoestel te factureren aan cliënt. Client is verplicht binnen de betalingstermijn van 14 dagen te betalen. Client dient dan verder zelf te declareren bij de Zorgverzekeraar.

Artikel 13 - Opschorting van de betalingsverplichting

 1. De cliënt is in geval van klachten na melding daarvan uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht.
 2. Dit ontheft de cliënt niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 14 - Ontbinding en overige rechtsmiddelen

 1. Iedere tekortkoming van Schiks Hoortechniek tot nakoming van één van zijn verplichtingen geeft aan de client bevoegdheid om, nadat hij Schiks Hoortechniek de mogelijkheid heeft gegeven om in redelijkheid tot een oplossing te komen, de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming- gezien haar geringe betekenis- deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, zulks onverminderd zijn overige rechtsmiddelen terzake.

Artikel 15 - Klachten

 1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen bekwame tijd na levering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden bij de ondernemer moeten zijn ingediend. Een kennisgeving van twee maanden na de ontdekking is in alle gevallen tijdig.
 2. Schiks Hoortechniek dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.
 3. Incidenten of klachten kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt via mail of schriftelijk.

Artikel 16 - Garantie

 1. Schiks Hoortechniek verleent aan cliënt een garantie op geleverde zaken, zoals die is omschreven in het door de fabrikant/importeur afgegeven garantiebewijs dan wel een bij aflevering van die zaken aan de cliënt verstrekte garantiebewijs zijnde de factuur.
 2. Door cliënt voor garantie aangeboden zaken, waarvan Schiks Hoortechniek erkent dat die reparatie onder garantie valt, worden –ter keuze van Schiks Hoortechniek- gerepareerd of vervangen. De garantie op reparaties bedraagt twee maanden, maar in ieder geval tenminste de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, nadat de cliënt de gerepareerde zaken heeft ontvangen. Schiks Hoortechniek is tot geen enkele garantie gehouden indien defecten zijn veroorzaakt door consument dan wel een derde. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zelf repareren dan wel in reparatie geven elders dan bij Schiks Hoortechniek. Evenmin kan Schiks Hoortechniek aansprakelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onjuiste gebruik van geleverd of dor ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor cliënt het heeft aangeschaft. Bij het aanspraak maken op garantie van alle audiologische hulpmiddelen dient de originele factuur/kopie meegestuurd te worden.
 3. Het hoortoestel dient minimaal 1 x per jaar voor een onderhoudscontrole aangeleverd te worden om aanspraak te kunnen maken op de garantietermiijn
 4. De garantie vervalt indien toestel door andere partij dan Schiks Hoortechniek wordt ingesteld dan wel opgestuurd ter reparatie of omkasting
 5. Van garantie zijn uitgesloten als gevolg van onoordeelkundig gebruik en gebreken als gevolg van aantasting door (oor)vocht en/of oorsmeer (cerumen). De garantietermijn geldt niet voor die accessoires die aan snelle slijtage onderhevig zijn, zoals: batterijen, accu’s, snoeren, schaaltjes, oorstukjes, slangetjes, rubbers, toonbochtjes, filters en externe luidsprekers (receivers).

Artikel 17 - Reparaties
Indien door leverancier/producent van het hoortoestel in alle redelijkheid kan worden vastgesteld dat schade is ontstaan door:

 • Onoordeelkundig gebruik
 • Schade van buitenaf, zoals door druk of door water/vocht
 • Schade door lekkende batterijen
 • Aantasting door oorvocht en/of oorsmeer
 • Schade als gevolg van onvoldoende periodiek onderhoud en schoonmaken van het toestel
 • Dan zullen de kosten van de reparatie worden doorberekend aan de gebruiker
 • Verzendkosten zijn niet voor rekening van Schiks Hoortechniek